Mediacja

Mediacje:Czym się jeszcze zajmuję na stronie głównejMediacje to wypracowywanie porozumienia i  akceptowalnego dla zainteresowanych konkretnego rozwiązania, przy udziale osoby trzeciej – mediatora, którego zadaniem jest ułatwienie całego procesu.

Z mediacji można skorzystać wszędzie tam, gdzie występuje rozbieżność stanowisk, kolizja interesów, w pracy nad różnego rodzaju problemami i nieporozumieniami (np. relacyjnymi ), przy sporach i konfliktach  itd.

W mediacjach nie chodzi o ustalenie, kto ma rację, lecz o poszukiwanie wyjścia z trudnych sytuacji. Zainteresowane strony biorą w procesie mediacyjnym czynny, zaangażowany udział, co pozwala zachować decyzyjność i poczucie wpływu. Jest to podejście polubowne, w którym ponosi się stosunkowo niewielkie koszty emocjonalne, psychiczne i finansowe i chociażby poprzez to zazwyczaj bardziej atrakcyjne niż wyrok nadrzędnego organu orzekającego (np. sądu), gdzie ktoś wygrywa, ale też ktoś musi przegrać.

Mediacje są uznane niemalże na całym świecie i wciąż zyskują na popularności ze względu na swoją efektywność  (stronom zależy na wypracowaniu rozwiązania, a potem respektują to, co same stworzyły), jak również dlatego że, przytaczając słowa eksperta Rady Europy ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej, Martina Wrighta, to „proces ludzki nie zaś sądowy, który unowocześnia proces karny i budzi szacunek dla sprawiedliwości”.

 

Podczas procesu mediacyjnego obowiązuje kilka ważnych zasad:

Dobrowolność –  do mediacji strony przystępują z własnej woli, bo tego chcą i uznają sens. W każdej chwili któraś ze stron lub obie mogą się wycofać.

Bezstronność – każda ze stron ma takie same prawa i jest traktowana w ten sam sposób.

Neutralność – ta zasada dotyczy przede wszystkim mediatora, który nie powinien opowiadać się po którejś ze stron, lecz pilnować interesu procesu mediacyjnego, czyli dążenia do pozyskania akceptowalnego rozwiązania.

Poufność – to, co dzieje się podczas procesu mediacyjnego, jest objęte tajemnicą.

Akceptowalność – osoba mediatora i zasady procesu mediacyjnego są akceptowane przez strony, jeżeli istnieją wątpliwości albo niezgoda, lepiej poszukać innego rozwiązania.

 

Jak to wygląda:

Mediacje trwają 50 min. Odbywają się w zależności od zapotrzebowania od jednego do kilku razy w tygodniu.

Koszt jednej mediacji to 250 zł.

Spotkania odbywają się w ośrodku terapeutyczno-rozwojowym HOLIPSYCHE w Warszawie przy ul. Kozietulskiego 1 lok. 3

Możliwe są mediacje poprzez Skype lub innego rodzaju komunikatory.

 

Kontakt :

Jarosław Józefowicz

tel.: 0602 788 785

mail: jjozefowicz@psychologwarszawa.eu

skype: jaroslaw jozefowicz

 

+48 602 788 785
jjozefowicz@psychologwarszawa.eu